สัญญาการให้บริการและการให้สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์


ไป่ตู้ขอเตือนผู้ใช้ให้อ่านสัญญาการให้บริการและการให้สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ข้อตกลง"รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างถี่ถ้วนรวมถึงข้อยกเว้นซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดของไป่ตู้อิงค์ (ต่อไปในสัญญาฉบับนี้อาจเรียกว่า "ไป่ตู้ว่าด้วยการรับผิดและข้อจำกัดสิทธิของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถยอมรับหรือไม่ยอมรับข้อตกลงภายหลังที่ได้อ่านแล้ว (ผู้เยาว์ควรอ่านข้อตกลงนี้ภายใต้คำแนะนำของผู้ปกครอง)ผู้ใช้จะสามารถดาวน์โหลด ติดตั้ง และ/หรือ ใช้ซอฟต์แวร์นี้และ บริการที่เกี่ยวข้องทุกประเภทได้ก็ต่อเมื่อได้อ่านและยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ การติดตั้งหรือการใช้ซอฟต์แวร์โดยผู้ใช้ให้เป็นที่เข้าใจว่าเป็นการยอมรับข้อตกลงนี้รวมถึงการแก้ไขเพิ่มต่างๆ และยังรวมถึงยินยอมให้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดและข้อรับผิดซึ่งได้กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้

ผู้ใช้ต้องให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษในเรื่องดังที่ระบุไว้ด้านล่าง

-     ข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องการยกเว้นหรือการจำกัดการรับผิดของไป่ตู้และข้อจำกัดสิทธิของผู้ใช้ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือและ

-     ข้อกำหนดต้องห้ามอื่นๆ

หากผู้ใช้มีข้อโต้แย้งใดๆในข้อกำหนด (i) เกี่ยวกับการยกเว้นหรือการจำกัดความรับผิดของไป่ตู้ (ii) การจำกัดสิทธิของผู้ใช้ หรือ (iii) การระงับข้อพิพาท โปรดหยุดการดาวน์โหลด ติดตั้งและการใช้งานซอฟต์แวร์นี้ทันที มิเช่นนั้น การดาวน์โหลด การติดตั้งหรือการใช้งานของซอฟต์แวร์ให้ตีความว่าท่านยินยอมและตกลงยอมรับข้อกำหนดดังต่อไปนีข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่างผู้ใช้และไป่ตู้รวมถึงพันธมิตรผู้ดำเนินการ (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "พันธมิตร"ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในการดาวน์โหลด ติดตั้ง ใช้งาน และการผลิตซ้ำของซอฟต์แวร์ ไป่ตู้พีซีฟาสเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ (i) เร่งเวลาที่ใช้ในการเปิดคอมพิวเตอร์(ii) นำเสนอถึง วินโดวส์อัพเดต และแพทช์เพื่อให้ระบบวินโดวส์เป็นปัจจุบัน (iii) นำเสนอถึงปัญหาของความปลอดภัยและจุดอ่อนที่แฮคเกอร์ ไวรัส และโทรจันซึ่งสามารถใช้เพื่อเข้าสู่ระบบของท่านโดยผิดกฎหมาย(iv) ลบแฟ้มข้อมูลขยะ และ (v) ตรวจสอบการป้องกันและสมรรถนะของระบบ (vi) ซ่อมแซมปัญหาเกี่ยวกับแฟลชซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างที่พยายามเข้าชมวีดิโอออนไลน์ (vii) ซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาการเข้าใช้เฟสบุ๊ค(เมื่อและหากนำมาปรับใช้ได้) (viii) ช่วยแก้ปัญหาในการเข้าสู่เครือข่าย (ix) จัดให้มีการป้องกันไวรัสและสิ่งคุกคามใหม่ๆ โดยการประมวลผลตามเวลาจริง (x)จัดให้มีเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการแก้ไขปัญหาทั่วไป (xi) จัดให้มี ฟังก์ชัน "แอพสโตร์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดการแอพพลิเคชันต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้โดยง่ายและสะดวกสะบาย และ (xii) เครื่องมือการปรับแต่งเพื่อปรับแต่งฟังก์ชันที่สำคัญบนคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจว่าคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้จะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในขณะเล่นเกมส์ (ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ซอฟต์แวร์"ซึ่งอธิบายถึงสิทธิและหน้าที่ของไป่ตู้และของผู้ใช้เกี่ยวกับการให้อนุญาตใช้สิทธิของซอฟต์แวร์และสิทธิที่เกี่ยวข้อง"ผู้ใช้"ให้หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหนึ่งซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์และ/หรือผลิตภัณฑ์ของซอฟต์แวร์ผ่านทางช่องทางที่จัดเตรียมโดยไป่ตู้

ข้อตกลงนี้ไป่ตู้สามารถแก้ไขได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับข้อตกลงนี้ ไป่ตู้จะแจ้งข้อมูลที่อัพเดตลงบนเว็บไซต์หรือในเนื้อหาของซอฟต์แวร์โดยตรง และนำข้อตกลงที่อัพเดตแล้วมาแทนข้อตกลงอันเดิมทันที ผู้ใช้สามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์ของไป่ตู้เพื่อตรวจสอบข้อตกลงฉบับล่าสุดได้ทุกเมื่อ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดภายหลังมีการเปลี่ยนแปลง โปรดหยุดการใช้งานของซอฟต์แวร์หรือบริการที่เกี่ยวข้องโดยทันที การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการโดยไป่ตู้ต่อ ให้เป็นที่เข้าใจว่าได้ยอมรับข้อตกลงฉบับแก้ไขแล้ว

เว้นแต่จะได้มีบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้จะไม่รวมถึงข้อกำหนดใดๆที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆโดยไป่ตู้ พันธมิตรของไป่ตู้ หรือบุคคลอื่นผ่านการใช้งานของซอฟต์แวร์นี้ อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบริการดังกล่าว ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ใช้ที่จะทำความเข้าใจและรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการทั้งหมดเมื่อใช้บริการดังกล่าว การใช้บริการดังกล่าวให้เป็นที่เข้าใจว่าเป็นการยอมรับข้อกำหนดต่างๆของบริการแล้ว

1.คำประกาศเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

1.1           ซอฟต์แวร์นี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยไป่ตู้ เว้นแต่ข้อมูลของบุคคลภายนอก ตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ที่จัดให้มีขึ้นผ่านทางซอฟต์แวร์ สิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของซอฟต์แวร์รวมถึงข้อมูลอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงนิพจน์และรหัสซึ่งเป็นตัวอักษร รูปสัญลักษณ์ ภาพประกอบ ตาราง สี แบบผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถมีปฏิกิริยาด้วยได้แผนผังโครงประกอบข้อมูล วัตถุสิ่งพิมพ์ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทั้งหมดเป็นทรัพย์สินโดยเฉพาะของไป่ตู้ และอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมายภายใน กฎหมายระหว่างประเทศและระเบียบต่างๆ สัญญาทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายและระเบียบอื่นๆซึ่งนำมาปรับใช้ได้(รวมถึง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของประเทศไทย)

1.2           หากมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไป่ตู้ ห้ามมิให้ผู้ใช้ดำเนินการ ใช้งาน โอน หรืออนุญาตให้บุคคลภายนอกดำเนินการ ใช้งาน หรือโอนทรัพย์สินทางปัญญาดังที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ผู้ใช้ยินยอมที่จะไม่ทำการใดๆที่จะเป็นที่เสื่อมเสีย และ/หรือเป็นที่เสียหายสิทธิของไป่ตู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ไป่ตู้ขอสงวนสิทธิเพื่อสำรวจภาระความรับผิดเพื่อการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว และผู้ใช้ต้องรับผิดเพื่อความเสียหายใดๆหรือทั้งหมด รวมถึงความสูญเสียและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไป่ตู้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ใช้ละเมิดสิทธิในข้อ1.2และ/หรือข้อต่างๆที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้

1.3    ซอฟต์แวร์อาจมีเนื้อหา ทรัพยากร หรือข้อมูลของบุคคลภายนอก หรือลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก ("ข้อมูลของบุคคลภายนอก"ไป่ตู้จะไม่ตรวจดูหรือตรวจสอบข้อมูลใดๆ ของบุคคลภายนอก และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของข้อมูลของบุคคลภายนอกดังกล่าว การใช้ข้อมูลของบุคคลภายนอกดังกล่าวจะเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง ท่านยอมรับว่าการใช้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อความ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฎขึ้น เชื่อมต่อไปยัง หรือเผยแพร่ผ่านทางซอฟต์แวร์เป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง ทั้งนี้ก่อนการซื้อข้อมูลของบุคคลภายนอกตามที่ได้ระบุไว้หรือจากลิงค์ที่เชื่อมต่อมาจากซอฟต์แวร์ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบราคา คุณภาพของสินค้า และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อทำการซื้อที่ได้มีการพิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้ว ไป่ตู้ รวมถึงบริษัทสาขา ฝ่ายต่างๆ บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้แทน หรือผู้ให้อนุญาตของไป่ตู้จะไม่มีรับผิดใดๆ อันสืบเนื่องมาจากการซื้อข้อมูลของบุคคลภายนอกโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้จัดให้มีไว้ในซอฟต์แวร์          

2.ขอบเขตของการอนุญาตให้ใช้สิทธิของซอฟต์แวร์

2.1           ผู้ใช้อาจติดตั้ง ใช้งาน แสดงและเปิดใช้ซอฟต์แวร์นี้บนอุปกรณ์ปลายทางเดี่ยวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อการค้า และตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้เท่านั้น การติดตั้ง การใช้งาน การแสดงหรือการดำเนินการของซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการค้าเป็นการต้องห้าม ผู้ใช้จะต้องไม่คัดลอก เปลี่ยนแปลง แก้ไข แปลกลับ รื้อ ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือ เปิดซอฟต์แวร์หรือข้อมูลอย่างผิดกฎหมายบนหน่วยความจำคอมพิวเตอร์ หรือมีข้อมูลปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับผู้บริการในระหว่างการเปิดใช้ซอฟต์แวร์ หรือสร้างการแปลงจากต้นกำเนิดที่ได้ระบุไว้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการเข้าใช้ซอฟต์แวร์และระบบที่เกี่ยวข้องโดยใช้โปรแกรมเสริม อุปกรณ์เสริมภายหลัง หรืออุปกรณ์/เครื่องมือของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต

2.2           ผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำการดังต่อไปนี้โดยเด็ดขาด

2.2.1   หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้ง ห้ามติดตั้งซอฟต์แวร์ลงบนอุปกรณ์อื่นๆโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยไป่ตู้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง กล่องรับสัญญาณ อุปกรณ์ซึ่งสามารถพกพาได้ โทรศัพท์ อุปกรณ์ซึ่งสามารถรับสัญญาณไร้สายได้ เกมส์คอนโซล ชุดโทรทัศน์ และเครื่องเล่นแผ่นดีวีดี หรือ

2.2.2   ติดตั้งซอฟต์แวร์ลงบนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายหรือที่ได้มาโดยการละเมิดสิทธิ (เช่น ไมโครซอฟท์ วินโดวส์)

2.3           การสงวนสิทธิสิทธิอื่นๆทั้งหมดซึ่งไม่ได้อนุญาตโดยชัดแจ้ง ณ ที่นี้เป็นของไป่ตู้แต่เพียงผู้เดียว

3.คู่มือผู้ใช้

3.1ผู้ใช้ได้รับอนุญาตเพียงเพื่อใช้งานซอฟต์แวร์นี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้และโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้จะต้องไม่กระทำการใดๆดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง

3.1.1         ลบข้อมูลหรือเนื้อหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์หรือสำเนาใดๆ

3.1.2ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลกลับ หรือรื้อซอฟต์แวร์

3.1.3หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์โดยไป่ตู้ การกระทำการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการใช้ ทำซ้ำ แก้ไข เชื่อมโยง พิมพ์ซ้ำ รวบรวม ทำให้เกิด ประกาศ หรือสร้างเว็บไซต์เหมือนของข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เลียนแบบ งาน บริการ โปรแกรมเสริม อุปกรณ์เสริมภายหลัง ผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้ร่วมกันได้และการเชื่อมต่อเครือข่าย

3.1.4 การมีส่วนในพฤติกรรมใดก็ตามที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการใช้ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตสิทธิหรือการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต;การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่ไม่ได้รับการอนุญาตเพื่อทำการลบ แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่เก็บไว้โดยไม่ได้รับการยินยอม พยายามที่จะตรวจสอบ แสกน หรือทดสอบระบบซอฟต์แวร์หรือระบบหรือการกระทำอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อระบบความปลอดภัยความพยายามที่จะแทรกแทรงหรือรบกวนการทำงานปรกติของระบบซอฟต์แวร์หรือระบบ หรือการจงใจปล่อยโปรแกรมประสงค์ร้ายหรือไวรัสที่เพื่อแทรกแทรงหรือรบกวนระบบบริการข้อมูลปรกติการปลอมแปลงชื่อหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อชุดประกอบ 

TCP/IP;

3.1.5เผยแพร่หรือขายซอฟต์แวร์ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นต่อสาธารณะไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการแก้ไขหรือปลอมแปลงคำสั่ง ข้อมูลหรือส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ หรือเพิ่ม ตัดออกและเปลี่ยนการทำงานหรือผลการทำงานของซอฟต์แวร์

3.1.6ขาย ให้เช่า ให้ยืม แปลกลับ โอน ให้อนุญาตช่วงในการใช้สิทธิของซอฟต์แวร์และลิงค์ที่เกี่ยวข้อง หรือหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากซอฟต์แวร์ และบริการหรือข้อกำหนดของซอฟต์แวร์และบริการ โดยไม่คำนึงว่าเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือเพื่อเงินโดยตรง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์จากไป่ตู้

3.1.7ใช้ซอฟต์แวร์นี้หรือบริการอื่นๆโดยไป่ตู้ในลักษณะใดๆซึ่งผิดกฎหมาย หรือในลักษณะใดๆซึ่งขัดแย้งกับข้อตกลงนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย

3.1.8ไป่ตู้มีสิทธิที่จะยกเลิกการใช้งานของซอฟต์แวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ใช้ในกรณีการละเมิดใดๆดังที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

3.2    การใช้ซอฟต์แวร์นี้ต้องถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและนโยบายปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศ และสอดคล้องกับข้อตกลงนี้ สำหรับความรับผิดใดๆอันเกิดขึ้นจากการใช้ซอฟต์แวร์นี้โดยผู้ใช้ที่ละเมิดกฎหมายที่ปฏิบัติใช้และข้อตกลงนี้ ผู้ใช้จะต้องรับผิดอย่างเต็มจำนวน และไป่ตู้และพันธมิตรของไป่ตู้จะไม่มีความรับผิดใดๆทั้งสิ้น ถ้ามีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นแก่ไป่ตู้และพันธมิตรของไป่ตู้ ไป่ตู้และพันธมิตรของไป่ตู้มีสิทธิที่จะ(i) ได้รับการชดเชยจากผู้ใช้สำหรับการสูญหาย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายและ(ii) ยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้โดยทันที

3.3    ซอฟต์แวร์นี้อาจอยู่ภายใต้ปัญหาความปลอดภัยหลากหลายประเภท ตัวอย่างเช่นการดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์จากบุคคลภายนอกอาจมีไวรัส"ม้าโทรจัน" ซึ่งเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ข้อมูลที่ได้เชื่อมโยงในเครือข่ายในขณะเดียวกันและข้อมูลอื่นๆ ซึ่งจะกระทบการทำงานตามปรกติของซอฟต์แวร์ ผู้ใช้ควรเข้าใจว่าไป่ตู้จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือความรับผิดใดๆอันเกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เหล่านี้ ผู้ใช้ควรปรับความเข้าใจส่วนตัวเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและการป้องกันข้อมูลของตน และควรคำนึงถึงการปกป้องรหัสผ่านเพื่อป้องกันความเสียหายและ/หรือการสูญหาย

3.4  ซอฟต์แวร์ใดๆที่กำเนิดจากซอฟต์แวร์นี้ ซึ่งถูกพัฒนาและปล่อยออกมาโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากไป่ตู้จะถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้และจะถูกพิจราณาว่าผิดต่อกฎหมายและเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องและระเบียบ ผู้ใช้ไม่ควรดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าว ไป่ตู้จะไม่รับผิดต่อปัญหากฎหมายหรือข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้น

3.5  ผู้ใช้ยินยอมให้"ข้อมูลส่วนบุคคล"หมายถึงข้อมูลสำหรับระบุข้อมูลส่วนบุคคลหรือการสื่อสารส่วนบุคคล รวมถึง ชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่อยู่ไอพี และอีเมล์ของผู้ใช้"ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลให้หมายถึงบันทึกพื้นฐานของสถานภาพการดำเนินการของผู้ใช้บนซอฟต์แวร์นี้ความพึงใจระหว่างการดำเนินการของซอฟต์แวร์ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นในเครือข่ายของไป่ตู้ และข้อมูลทั่วไปอื่นๆนอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคล)ไป่ตู้ยึดหลักการเคารพความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ไป่ตู้จะใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกนอกจากพันธมิตรของไป่ตู้(โดยไม่ต้องมีการยินยอมจากผู้ใช้เว้นแต่การเปิดเผยนั้น (i) ต้องตามกฎหมายหรือหน่วยงานราชการ หรือ (ii) ผู้ใช้ตกลงข้อยกเว้นจะนำมาใช้เมื่อผู้ใช้เลือกที่จะยอมรับการเปิดเผยในระหว่างกระบวนการการลงทะเบียน หรือได้มีการกำหนดเรื่องการเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ระหว่างผู้ใช้ไป่ตู้และพันธมิตรของไป่ตู้ ผู้ใช้ต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เพื่อการดำเนินการและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการให้บริการของไป่ตู้ ไป่ตู้อาจรวบรวมและใช้ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ หรือจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อที่จะได้พัตนาความพึงพอใจในการใช้งานและปรับปรุงคุณภาพของการบริการของไป่ตู้

3.6  ผู้ใช้ยินยอมว่าไป่ตู้ต้องการข้อมูลผู้ใช้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ และ ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้)เพื่อเหตุผลดังต่อไปนี้: (1) การตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์; (2) การอัพเกรดซอฟต์แวร์การเชื่อมโยงข้อมูลในเครือข่ายในขณะเดียวกัน; (4) การปรับปรุงความปลอดภัยของซอฟต์แวร์และให้บริการสนับสนุนลูกค้า; (5) เมื่อผู้ใช้ต้องการจะใช้ฟังก์ชันพิเศษของซอฟต์แวร์ หรือร้องขอให้ไป่ตู้หรือหุ้นส่วนจัดเตรียมการบริการพิเศษ ไป่ตู้หรือหุ้นส่วนจำเป็นต้องให้ข้อมูลของผู้ใช้กับบุคคลภายนอกและ (6) เงื่อนไขอื่นๆซึ่งสนับสนุนผลประโยชน์ทั้งของผู้ใช้และของไป่ตู้

3.7  การยินยอมสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์และเคล็ดลับความเสี่ยง

3.7.1         ซอฟต์แวร์ต้องใช้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และทรัพยากรแบนด์วิดท์เพื่อที่จะรับประกันการดำเนินการแบบปรกติ ผู้ใช้อนุญาตให้ไป่ตู้ใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์และทรัพยากรแบนด์วิดท์ที่จำเป็นเมื่อและเพื่อการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์นี้

3.8    "ความยินยอมของผู้ใช้สามารถแสดงออกได้โดย: (1) การยอมรับข้อตกลงนี้และข้อตกลงของการบริการโดยไป่ตู้; (2) การดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้ซอฟต์แวร์นี้; (3)การยินยอมของผู้ใช้โดยวาจาหรือด้วยลายลักษณ์อักษรผ่านทางอีเมล์ โทรศัพท์ แฟกซ์ ข้อความแบบรวดเร็ว และอื่นๆ; (4)การไม่คัดค้าน"คำยินยอมเสนอแนะ"ซึ่งรวมอยู่ในข้อตกลงและคำประกาศการบริการ;หรือ(5)วิธีอื่นใดก็ตามที่ยอมรับได้โดยไปตู้และผู้ใช้

3.9  ไป่ตู้สงวนสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลใดๆ ณ เวลาใดๆเมื่อถูกร้องขอภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ และการดำเนินการทางกฎหมายหรือข้าราชการหรือสิทธิที่จะแก้ไขข้อความทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง หรือปฎิเสธที่จะโพสหรือลบข้อมูลใดๆโดยดุลยพินิจของไป่ตู้เอง

3.10 การนำมาแทน การแก้ไข และการอัพเกรดซอฟต์แวร์:ไป่ตู้สงวนสิทธิในการจัดเตรียมเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ที่มีการนำมาแทนที่ แก้ไข และอัพเกรดในเวลาใดก็ตาม และคิดค่าธรรมเนียม(ตามที่และเมื่อเห็นสมควร)สำหรับการนำมาแทนที่ การแก้ไข และการอัพเกรดดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้ ซอฟต์แวร์จะทำการติดตั้ง"การเตือนการอัพเดท"โดยปริยายให้แก่ผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะติดตั้งหรือเอาการติดตั้งของการทำงานนี้ออกได้ตามดุลยพินิจของผู้ใช้ ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นที่แตกต่างกันไปของซอฟต์แวร์ในการปล่อยเวอร์ชั่นใหม่ออกมา การดำเนินการใช้เวอร์ชั่นที่เก่าหรือตกรุ่นแล้วของซอฟต์แวร์ต่อหรือการสนับสนุนจะไม่ได้รับการรับประกันโดยไป่ตู้ ไป่ตู้สงวนสิทธิที่จะเป็นฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนหรือจำกัดส่วนของหน้าที่ของซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาทางธุรกิจหรือเหตุผลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และความเสี่ยงทั้งหมดหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องใดๆจะตกแก่ผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

3.11บรรดาสิทธิทางกฎหมายทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลของบุคคลภายนอกซึ่งมีส่วนร่วมกับซอฟต์แวร์นี้ในการดาวน์โหลดและอัพเกรดการบริการ ให้คงอยู่กับบุคคลภายนอกนั้น ข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นจากข้อมูลของบุคคลภายนอกให้ทำการตกลงกันโดยบุคคลภายนอก และไป่ตู้จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าการใดๆก็ตาม ไป่ตู้จะไม่จัดเตรียมการบริการลูกค้าใดๆให้แก่ซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีของข้อมูลบุคคลภายนอก;ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อผู้ผลิตของซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีนั้นๆ ข้อมูลใดๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลของบุคคลภายนอก ที่ดาวน์โหลด หรือเข้าใช้ หรือได้มาโดยประการอื่นใดผ่านทางซอฟต์แวร์นั้น เป็นดุลพินิจและเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง โดยท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว โดยข้อตกลงนี้ข้อสละสิทธิในการเรียกร้องและดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ การเข้าใช้อินเตอร์เน็ต การดาวน์โหลด หรืออุปกรณ์แสดงผล หรือการที่ข้อมูลสูญหายอันเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าว

3.12ซอฟต์แวร์นี้ จะไม่ให้การรับรอง รับประกัน คำรับรองใดๆซึ้งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ความถูกต้องตามกฎหมาย ความเข้ากันได้ และ/หรือความไม่เป็นอันตรายต่อการติดตั้ง อัพเกรด และ/หรือลักษณะอื่นใดๆของข้อมูลบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ความขัดแย้งใดๆที่เกิดขึ้นให้ทำการตกลงกันโดยบุคคลภายนอก และไป่ตู้จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าเพื่อการใดๆ

3.13สิทธิทางกฎหมายทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลของบุคคลภายนอกที่ถูกรวมเข้าใน หรือถูกใช้ผ่านซอฟต์แวร์นี้จะถือเป็นสิทธิของเจ้าของที่เป็นบุคคลภายนอกนั้นๆ การดาวน์โหลด การติดตั้ง และ/หรือการใช้ข้อมูลของบุคคลภายนอกนั้นถือว่าอยู่ภายใต้ข้อจำกัดซึ่งอยู่ภายในข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิใดๆ ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากข้อมูลของบุคคลภายนอก ให้ระงับโดยบุคคลภายนอก และไป่ตู้จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าเพื่อการใดๆ

3.14 ซอฟต์แวร์นี้จัดเตรียมช่องทางในการดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ไป่ตู้ และ/หรือข้อมูลของบุคคลภายนอกแก่ผู้ใช้ โดยไม่มีฟังก์ชันในการบ่งชี้ว่าข้อมูลของบุคคลภายนอกนั้นมากจากแหล่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะฉะนั้น ท่านเข้าใจและยินยอมว่าท่านจะใช้งานซอฟต์แวร์นี้โดยความเสี่ยงของตัวท่านเอง และมีภาระต้องรับผิดชอบบ่งชี้ว่าซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกมาจากแหล่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

3.15  เนื่องจากไป่ตู้ไม่สามารถควบคุมดูแลข้อมูลของบุคคลภายนอกดังกล่าว ท่านยอมรับและตกลงว่าไป่ตู้จะไม่ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้องของข้อมูลของบุคคลภายนอกดังกล่าว และไป่ตู้จะไม่รับผิดชอบต่อสภาพพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ภายนอกหรือทรัพยากรดังกล่าว และจะไม่รับรอง หรือรับผิดชอบต่อ หรือรับผิดสำหรับเนื้อหา การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลอื่นๆ ใน หรือสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ หรือทรัพยากรดังกล่าว ท่านยังยอมรับและตกลงว่าไป่ตู้จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิด ทั้งโดยตรงหรือโดยปริยาย ในความเสียหาย หรือสูญหายอันเกิดจาก หรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากการใช้ หรือการเชื่อถือข้อมูลของบุคคลภายนอกดังกล่าวใดๆ ไป่ตู้จะไม่รับประกัน และจะไม่มีความรับผิด หรือความรับผิดชอบใดๆ สำหรับข้อมูลของบุคคลภายนอกใดๆ หรือข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่นๆ ของบุคคลภายนอก ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ใช้ข้อมูลของบุคคลภายนอกใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืน หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น และไป่ตู้จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานดังกล่าวของท่านไม่ว่าจะโดยวิธีใดๆ

4.ความรับผิดทางกฎหมายและการไม่ยอมรับสิทธิ

4.1   การอนุญาตใช้

4.1.1           การปกป้องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ (ทรัพยากร): ผู้ใช้ยินยอมว่าไป่ตู้จะ ใช้ความพยายามตามสมควรในการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความบูรณาภาพของทรัพยาการคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ ผ่านทางการใช้ซอฟต์แวร์นี้ อย่างไรก็ตามผู้ใช้ยอมรับและตกลงว่าไป่ตู้จะไม่ให้คำรับรองหรือการรับประกันใดๆในเรื่องนี้

4.2 ขอเตือนผู้ใช้ว่าไป่ตู้สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการให้อนุญาตสิทธิของซอฟต์แวร์นี้ในเวลาใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ หากมีความจำเป็น ไป่ตู้จะใช้ความพยายามตามสมควรที่จะตีพิมพ์การแก้ไขหรือการเลิกใช้บนประกาศบนเว็บไซต์ของไป่ตู้

4.3  ถ้าผู้ใช้ละเมิดข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงการบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้เกิดการเรียกร้องใดๆ ความเสียหายหรือสูญหายแก่บุคคลภายนอก รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ ผู้ใช้ยินยอมที่จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่ไป่ตู้และถือว่าไป่ตู้ไม่เป็นอันตราย รวมถึงทั้งพันธมิตรของไป่ตู้และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปกป้องคนเหล่านี้จากความเสียหายใดๆและทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นแล้ว ไป่ตู้มีสิทธิที่จะ ใช้มาตรการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยกเลิกการอนุญาตซอฟต์แวร์ การยกเลิกการให้บริการ การจำกัดการใช้ซอฟต์แวร์และ/หรือการดำเนินการทางกฎหมายหรือการกระทำทางปกครองที่จำเป็น ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของการกระทำของผู้ใช้

4.4  ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบและถือความเสี่ยงในการเชื่อมโยงกับการใช้ซอฟต์แวร์นี้ ไป่ตู้และพันธมิตรของไป่ตู้ไม่ให้การรับประกัน การรับรอง หรือคำรับรองใดๆ ไม่ว่าจะแสดงออกชัดแจ้งหรือโดยปริยาย หรือการรับประกันหรือเงื่อนไขทางกฎหมายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันและเงื่อนไขการจำหน่าย การใช้สอยได้ การไม่มีไวรัส การไม่ประมาทเลินเล่อ ไม่มีข้อบกพร่องทางเทคนิค การเป็นเจ้าของ และการไม่ฝ่าฝืน แบบแสดงออกชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ไป่ตู้และพันธมิตรของไป่ตู้จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความเสี่ยงโดยตรง โดยอ้อม โดยไม่ตั้งใจ โดยพิเศษใดๆ ที่เกิดจากการใช้หรือไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้ได้ ไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใดๆ

4.5  การใช้ซอฟต์แวร์นี้ต้องการการเชื่อมต่อบริการอินเทอร์เน็ต และดังนั้น อาจเกิดการรบกวนจากปัจจัยหลายๆอย่าง รวมถึงเหตุสุดวิสัย ไวรัสคอมพิวเตอร์ การโจมตีจากแฮกเกอร์ ความไม่มั่นคงของระบบ ตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ การดับของคอมพิวเตอร์ เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย การป้องกันจากข้อมูลที่ก่อกวน และอื่นๆ รวมทั้งเหตุอื่นๆซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเครือข่าย เทคโนโลยี ช่องทางการสื่อการ และมาตรการการจัดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มเติมเช่น การรบกวนการบริการ และการหยุดหรือล้มเหลวที่จะทำตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยที่ไป่ตู้และพันธมิตรของไป่ตู้จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น

4.6    ไป่ตู้และพันธมิตรของไป่ตู้ไม่มีความรับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ อันเนื่องมาจาก ความล้มเหลวของเส้นทางการติดต่อสื่อสาร เหตุขัดข้องทางเทคนิค เหตุขัดข้องทางเครือข่าย หรือการไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์ ความไม่เสถียรภาพของระบบ และเหตุการณ์อื่นใดที่ไม่สามารถควบคุมได้

4.7    สำหรับเหตุการณ์อื่นใดที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความล้มเหลวทางเทคนิค หรือ กรณีข้อมูลที่ไม่สามารถนำไปใช้งานได้กับซอฟต์แวร์อื่นกระทบกับการปฏิบัติการโดยทั่วไปของการใช้บริการ ไป่ตู้และพันธมิตรของไป่ตู้ จะใช้ความพยายามตามสมควรในการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น            เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ไป่ตู้และหุ้นส่วนของไป่ตู้ไม่มีความรับผิด            ต่อความเสียหายทางเศรษฐกิจใดๆที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการจากเหตุการณ์เหล่านี้

4.8    ไม่ว่าในกรณีใดๆ ไป่ตู้ รวมถึงกรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้สิทธิอนุญาตของไป่ตู้จะไม่รับผิดต่อความเสียหายอันเป็นผลจากการใช้ซอฟต์แวร์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายจากการผิดสัญญา ความเสียหายในเชิงลงโทษ ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยอ้อมที่เป็นผลตามมาอันสืบเนื่องมาจากการใช้งานซอฟต์แวร์ใดๆ หรือการเรียกร้องอื่นใดเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์ของท่านไม่ว่าจะโดยวิธีใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ข้อผิดพลาดหรือการละเลยเนื้อหาใดๆ ความสูญหาย หรือความเสียหาย อันเป็นผลมาจากการใช้งานเนื้อหาใดๆ (หรือผลิตภัณฑ์)ที่โพสท์ไว้ ส่งผ่าน หรือทำให้มีสภาพพร้อมใช้งานโดยซอฟต์แวร์ แม้ว่าจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่เนื้อหาเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าวแล้วก็ตาม เนื่องด้วยเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตการยกเว้นหรือการจำกัดความรับผิดเพื่อความเสียหายจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายโดยอ้อมที่เป็นผลตามมา โดยในรัฐ หรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว ให้จำกัดความรับผิดของไป่ตู้ไว้ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดอนุญาต   

4.9    ไป่ตู้จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อปกป้องข้อมูลที่ท่านส่งอันมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับซอฟต์แวร์ แต่ท่านตกลงยอมรับความเสี่ยงในการส่งข้อมูลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ไป่ตู้ขอปฏิเสธบรรดาความรับผิดใดๆ ทั้งปวง ในความสูญหาย หรือความรับผิดอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใดๆ

4.10  เมื่อใช้งานซอฟต์แวร์ ท่านตกลง ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดอนุญาต ว่าจะชดใช้ และจะไม่ทำให้ ไป่ตู้ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับจ้าง และผู้ให้สิทธิอนุญาตของไป่ตู้ ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ การใช้งานซอฟต์แวร์ของท่าน หรือการดำเนินการใดๆ โดย ไอจูน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบสิ่งที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ หรืออันเป็นผลจากการค้นพบ หรือการตัดสินได้ว่ามีการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ของทางไอจูน นั่นหมายความว่า ท่านไม่สามารถฟ้องร้อง หรือเรียกร้องค่าเสียหายจากไป่ตู้ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับจ้าง และผู้ให้สิทธิอนุญาตของไป่ตู้ อันเป็นผลจากการตัดสินใจของไป่ตู้เพื่อที่จะลบ หรือปฏิเสธที่จะประมวลผลข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ เพื่อเตือนท่าน เพื่อระงับการเข้าใช้ซอฟต์แวร์ชั่วคราว หรือยกเลิกการเข้าใช้ซอฟต์แวร์ของท่าน หรือเพื่อดำเนินการอื่นๆ ระหว่างการตรวจสอบสิ่งที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นการฝ่าฝืน หรืออันเป็นผลจากการสรุปโดยไป่ตู้ว่าได้มีการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ขึ้น ข้อกำหนดการสละสิทธิและการจ่ายค่าชดเชยนี้ให้ปรับใช้กับการฝ่าฝืนทั้งปวงที่กำหนดหรือระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้   

5.มาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้งานระหว่างการกำจัดไวรัส

5.1    สถิติการกระทำของผู้ใช้บริการ

5.1.1           เพื่อการยกระดับสมรรถนะของผลิตภัณฑ์และการบริการของไป่ตู้ เมื่อผู้ใช้บริการติดตั้งหรือยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์ตลอดจนการเพิ่ม/ลบ ฟังก์ชั่นภายในแผงควบคุมบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เหตุการณ์เหล่านี้จะถูกรายงานไปยังเซิฟเวอร์ศูนย์กลางรักษาความปลอดภัยของไป่ตู้("เซิฟเวอร์")รายละเอียดเหล่านี้จะปรากฏในหน้าของเซิฟเวอร์ซึ่งจะมีการคำนวณโดยอัตโนมัติว่า มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจำนวนเท่าไหร่จากจำนวนของผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

5.2    ระดับความปลอดภัยกับไฟล์ในระบบคลาวด์

5.2.1           ซอร์ฟแวร์นี้ใช้เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยในระบบคลาวด์เพื่อวัตถุประสงค์ของการเก็บทะเบียนประวัติ ที่เรียกกันว่า ลายนิ้วมือ

ของไฟล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ และข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการเช่นกัน เพื่อใช้สำหรับวิเคราะห์ในการระบุระดับความปลอดภัยของไฟล์ ตามขั้นตอนวิธีทั่วไปของมาตรฐานสากลซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ MD5, SHA1 ฯลฯ ลายนิ้วมือของไฟล์จะจัดให้มีข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะประกอบชุดของบิตของตัวเลขและตัวอักษร การตั้งค่าเริ่มต้นของเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยในระบบคลาวด์นี้มีเฉพาะการโอนย้ายลายนิ้วมือของไฟล์ ไม่เกี่ยวกับหน่วยความจุของไฟล์ ทันทีที่ผู้ใช้บริการเริ่มใช้บริการแผนรักษาความปลอดภัยในระบบคลาวด์ของไป่ตู้ ซอร์ฟแวร์ยังคงทำงานได้ตามปกติ การอัพโหลดตัวอย่างของโปรแกรมไฟล์มีเฉพาะโปรแกรมไฟล์เท่านั้น และไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ท่านสามารถอ้างอิงแผนรักษาความปลอดภัยในระบบคลาวด์ของไป่ตู้ รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในข้อถัดไป

5.3    แผนรักษาความปลอดภัยในระบบคลาวด์ของไป่ตู้

5.3.1 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเลือกที่จะใช้บริการใน"แผนรักษาความปลอดภัยในระบบคลาวด์ของไป่ตู้"                       หากซอฟต์แวร์ตรวจพบว่ามีการปรากฏตัวของโปรแกรมพิรุธใดๆที่มีหน้าตาคล้ายไวรัส หรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมโดยเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้บริการ ซอฟต์แวร์จะส่งลายพิมพ์นิ้วมือของไฟล์ไปยังเซิฟเวอร์ตรวจสอบความปลอดภัยในระบบคลาวด์ของไป่ตู้ เพื่อตรวจสอบระดับความปลอดภัยของไฟล์ และการอัพโหลดโปรแกรมไฟล์จะไม่ถูกจัดเก็บในทะเบียนประวัติโดยทันที การอัพโหลดนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อไฟล์มีลักษณะที่น่าสงสัยว่าคล้ายไวรัส หรือเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่น่าสงสัยเท่านั้น และเซิฟเวอร์จะไม่แสดงตัวอย่างของโปรแกรมไฟล์บนทะเบียนประวัติ ไฟล์ที่ไม่ได้เข้าข่ายความเสี่ยงดังกล่าวเหล่านี้จะไม่ถูกอัพโหลด ข้อมูลและ/หรือไฟล์ที่อัพโหลดจะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และจะใช้เฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์หาไวรัส ผู้ใช้บริการสามารถปิดแถบที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าของวินโดว์ของซอฟแวร์ได้ เช่น ตัวเลือก"เข้าร่วมแผนรักษาความปลอดภัยของไป่ตู้"

5.4    การรายงานบันทึกความผิดพลาด

5.4.1 เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความผิดพลาดที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้เกิดขึ้นกับซอฟแวร์ การบันทึกความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หรือถ้าหากซอฟแวร์หยุดทำงานโดยกระทันหัน ซอฟแวร์จะรายงานบันทึกความผิดพลาดไปยังศูนย์กลางรักษาความปลอดภัยของไป่ตู้ตามความจำเป็นสำหรับการตรวจสอบ      หาสาเหตุของความผิดพลาด หรือการหยุดทำงานโดยกระทันหันของซอฟแวร์ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แต่ก่อนที่จะมีการรายงานบันทึกความผิดพลาดนี้ ซอฟแวร์จะสอบถามความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อน ถ้าหากผู้ใช้บริการอนุญาตให้ส่งข้อมูลได้ บันทึกความผิดพลาดจะถูกส่งไปยังศูนย์กลางรักษาความปลอดภัยของไป่ตู้ แต่ถ้าผู้ใช้บริการไม่อนุญาตให้ส่งข้อมูลดังกล่าว ก็จะไม่มีการรายงานบันทึกความผิดพลาดไปยังศูนย์การรักษาความปลอดภัยของไป่ตู้ บันทึกความผิดพลาดนี้ทำให้ไป่ตู้สามารถ      เก็บรักษาทะเบียนประวัติที่เกี่ยวกับความผิดพลาดและการหยุดทำงานโดยกระทันหันของซอฟแวร์ได้                    โดยที่โปรแกรมนี้ มีเฉพาะข้อความที่เกี่ยวกับความผิดพลาดเท่านั้น ไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของผู้ใช้บริการ

5.5 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล   

5.5.1ศูนย์กลางรักษาความปลอดภัยของไป่ตู้ได้พัฒนากฎเกณฑ์เคร่งครัดที่ใช้ควบคุมขั้นตอนการประมวลผลของการอัพโหลดข้อมูลของผู้ใช้บริการ ซึ่งนโยบายการรักษาความปลอดภัยนี้จะยับยั้งไม่ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ กฎเกณฑ์ที่ใช้ควบคุมตลอดจนนโยบายเหล่านี้จะรับประกัน        ความปลอดภัยของข้อมูลที่อัพโหลดโดยผู้ใช้บริการ และข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกนำไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลหรือนำไปใช้ในทางที่มิชอบ ไป่ตู้จะไม่ให้มีบุคคลภายนอกใดๆ ข้องเกี่ยวกับไฟล์และ/หรือข้อมูลที่อัพโหลดโดยผู้ใช้บริการ เว้นเสียแต่ว่าผู้ใช้บริการจะได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง หรือ การส่งข้อมูลนั้นสามารถทำได้ตามกฎหมายและระเบียบภายในประเทศนั้น

5.6 หลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

5.6.1ไป่ตู้ได้สร้างหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ที่เกี่ยวกับการจัดการกับปัญหา ที่สามารถเกิดขึ้นกับความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของผู้ใช้บริการ ไว้ 3 ประการ คือ

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ เพื่อจัดให้มีผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ พร้อมกันนี้  ยังป้องกันไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ

ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติของความเป็นส่วนตัว

คุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้บริการอย่างเต็มกำลังความสามารถ เท่าที่จะสามารถทำได้ และเท่าที่กฎหมายและระเบียบภายในของประเทศนั้นจะอนุญาต

5.7    ฟังก์ชัน ไป่ตู้ พีซี แอพสโตร์

5.7.1 ไป่ตู้ได้รวมฟังก์ชันเฉพาะไว้ภายในซอฟต์แวร์ในรูปของ "ไป่ตู้ พีซี แอพสโตร์"ซึ่งอาจจัดให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลของบุคคลภายนอกหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ "ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก"ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน ติดตั้งและเข้าถึงซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวได้โดยง่ายโดยการคลิกเพียงครั้งเดียว ฟังก์ชัน ไป่ตู้ พีซี แอพสโตร์ นั้นทำให้ผู้ใช้สามารถสามารถ (เอดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลของบุคคลภายนอกได้โดยเงียบ โดยไม่จำเป็นต้องมีอินเตอร์เฟสการติดตั้งใดๆ ซึ่งรวมทั้ง การติดตั้งซอฟต์แวร์หนึ่ง หรือหลาย ซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกันภายในครั้งเดียวผ่านทางการเลือก "การติดตั้งหลัก" (บี)จัดการซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เอง และ/หรือ ยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์ ซี)อัพเกรดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์บางชนิดที่เสนอขายผ่านทาง ไป่ตู้ พีซี แอพสโตร์ โดยไป่ตู้จะเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ใช้ซึ่งใช้ฟังก์ชัน ไป่ตู้ พีซี แอพสโตร์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง (i) พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ในแต่ละวัน (ii) ความผิดปกติหรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่ผู้ใช้ประสบขณะใช้งาน ไป่ตู้ พีซี แอพสโตร์ ตามที่ได้มีการรายงานกลับไปยังเซิฟเวอร์ของไป่ตู้ ที่และหากได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ดังกล่าว)รวมถึง (iii) ผลตอบรับใดๆที่ได้รับมาจากผู้ใช้          

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของไป่ตู้และซอฟต์แวร์ โปรดไปที่หน้า http://security.baidu.co.th/en/policy.php